org.springframework.data.repository.core
Interfaces 
EntityInformation
EntityMetadata
NamedQueries
RepositoryInformation
RepositoryMetadata