org.springframework.core.task
Interfaces 
AsyncTaskExecutor
TaskExecutor
Classes 
SimpleAsyncTaskExecutor
SyncTaskExecutor
Exceptions 
TaskRejectedException
TaskTimeoutException