org.springframework.core.type
Interfaces 
AnnotationMetadata
ClassMetadata
MethodMetadata
Classes 
StandardAnnotationMetadata
StandardClassMetadata
StandardMethodMetadata