Class AbstractMethodAnnotationPostProcessor<T extends Annotation>

java.lang.Object
org.springframework.integration.config.annotation.AbstractMethodAnnotationPostProcessor<T>
All Implemented Interfaces:
MethodAnnotationPostProcessor<T>
Direct Known Subclasses:
AggregatorAnnotationPostProcessor, BridgeFromAnnotationPostProcessor, BridgeToAnnotationPostProcessor, FilterAnnotationPostProcessor, InboundChannelAdapterAnnotationPostProcessor, RouterAnnotationPostProcessor, ServiceActivatorAnnotationPostProcessor, SplitterAnnotationPostProcessor, TransformerAnnotationPostProcessor

public abstract class AbstractMethodAnnotationPostProcessor<T extends Annotation>
extends Object
implements MethodAnnotationPostProcessor<T>
Base class for Method-level annotation post-processors.
Author:
Mark Fisher, Artem Bilan, Gary Russell