org.springframework.mail.javamail

Interface JavaMailSender