Class AbstractGenericHttpMessageConverter<T>

java.lang.Object
org.springframework.http.converter.AbstractHttpMessageConverter<T>
org.springframework.http.converter.AbstractGenericHttpMessageConverter<T>
Type Parameters:
T - the converted object type
All Implemented Interfaces:
GenericHttpMessageConverter<T>, HttpMessageConverter<T>
Direct Known Subclasses:
AbstractJackson2HttpMessageConverter, AbstractJsonHttpMessageConverter, AbstractKotlinSerializationHttpMessageConverter, ResourceRegionHttpMessageConverter

public abstract class AbstractGenericHttpMessageConverter<T> extends AbstractHttpMessageConverter<T> implements GenericHttpMessageConverter<T>
Abstract base class for most GenericHttpMessageConverter implementations.
Since:
4.2
Author:
Sebastien Deleuze, Juergen Hoeller