Spring XD
org.springframework.xd.analytics.metrics.core

Enum AggregateCountResolution

Spring XD